SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Els Serveis Socials Bàsics són el punt d'accés més proper del sistema català de Serveis Socials on es promouen mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb les persones, famílies i grups socials, especialment els que es troben en una situació de més vulnerabilitat. El servei està dotat d'un equip multi disciplinar orientat a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

PROGRAMES

SERVEIS

  • Servei d'Atenció Social Bàsica: Atenció a les persones que es troben en un situació de manca o dèficit de recursos materials, personals i relacionals, i atenció a les situacions on l´infant veu limitat o perjudicat els seus drets fonamentals.
  • Servei d'Atenció a la Dependència (SAD): Atenció a les persones que es troben en un situació de manca d´autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial , derivades de l´edat, la malaltia mental o discapacitat i que necessitin ajut d´altres per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.
  • Servei de Centre Obert: Atenció en grup i individual a infants adolescents i les seves famílies que es troben en una situació de risc social.
  • Servei d'Acollida, Diversitat i Plans Comunitaris: Atenció a persones nouvingudes al municipi que necessitin una acollida i coneixement del seu entorn, i atenció a grups i/o col·lectius d´especial vulnerabilitat.
  • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD): Atenció a dones i la seves famílies, que es troben en una situació víctimes de violència de gènere