Els conventsEchararayJRJimenezLola AngladaLa MercèMerce RodoredaVicente Aleixandre

FES CLIC A SOBRE DEL LOGO DE LA TEVA ESCOLA PER CONSULTAR ELS HORARIS

PER FER LES INSCRIPCIONS CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D'ATENCIÓ
                                

  martorelleduca


L’estratègia d’Educació 360 de Martorell és un programa d’acció destinat a donar a la infància i l’adolescència de Martorell més i millors oportunitats educatives en els diferents temps i espais de la seva vida. Per construir itineraris educatius més personalitzats, amb més significat i més motivadors per a l’alumnat. I ho fa vinculant l’escola, les famílies, les entitats i tota la comunitat, i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
L’Educació 360 entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu i proposa :

generar Connectar

Generar

més i millors
oportunitats
educatives, de
cap a cap
de la vida.

 

Connectar

els aprenentatges
i l’educació lectiva
i no lectiva, dins i
fora de l’escola,
oferint itineraris
personalitzats.

Construir Promoure

Construir

una aliança,
treballant amb la
col·laboració de
tota la comunitat:
institucions,
entitats i centres
educatius.

Promoure i garantir

l’equitat, la
inclusió, la igualtat
d’oportunitats i
evitar la segregació.

 

 

 L’estratègia d’Educació 360 de Martorell  és una gran oportunitat perquè:

• Ajuda a reduir les desigualtats en l’accés a les extraescolars.
• Té efectes positius en els àmbits de l’escola (reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar i millora dels resultats acadèmics), la persona, la família (millora de l’autonomia i l’autoestima) i la comunitat (reforça la cohesió social i el teixit associatiu).
• Ens prepara per al futur, treballant per una societat més formada, més empoderada, més crítica, més capaç d’afrontar les crisis i amb més cohesió social.

Característiques de les activitats extraescolars amb mirada 360

El treball per a l’equitat


Els infants amb menys recursos tenent; dificultats per accedir a l’aprenentatge a través d’activitats fora de l’escola. Les extraescolars o el lleure educatiu, no són encara prou accessibles per a moltes famílies.
L’Educació 360 vol donar més oportunitats educatives a tothom, sense exclusions.
Per això cal garantir que no hi hagi barreres econòmiques, de mobilitat o culturals que impedeixin l’accés a les activitats.

La personalització dels aprenentatges 

Quan les activitats són variades i divertides, desperten nous interessos en infants i joves. Si, a més a més, aquests les poden escollir, fan que cada alumne creï el seu propi itinerari personalitzat d’aprenentatge i que el que aprèn sigui més significatiu i tingui més valor personal.

Qualitat educativa i connexió de temps i aprenentatges 

Quan els infants i joves fan teatre o esport, per exemple, desenvolupen competències molt importants per al seu creixement.
L’Educació 360 promou que el que s’aprèn en diversos espais estigui relacionat; que hi hagi una continuïtat educativa del que aprenen els infants i joves en els diferents moments i espais del dia.
Per això, treballar amb les entitats de l’entorn, compartir objectius educatius i vincular les extraescolars al currículum escolar és tan important.

Ús de metodologies innovadores

Perquè el que aprenen infants i joves tingui significat i sigui rellevant per a ells, les activitats extraescolars es basen en l’aprenentatge per projectes. És una metodologia que els fa protagonistes
del seu propi procés d’aprenentatge. L’alumnat ha de fer un seguit de tasques basades en la resolució de preguntes, problemes o reptes, investigant o creant amb autonomia i amb un forta implicació i cooperació amb els altres.

Foot Educa 360 suport