PREINSCRIPCIONS CURS 2022 - 2023

Procés per la preinscripció del curs 2022/23

La preinscripció escolar 2022-2023 només es farà per via telemàtica al web del Departament d’Educació de la Generalitat, entre el 7 i el 21 de març. Cal identificació electrònica amb Id-CAT, Cl@ve o e-DNI. També es pot fer amb suport informàtic sense identificació electrònica i, en aquest cas, caldrà adjuntar alguns documents escanejats.

Per Infantil (P3) i Primària, el període de preinscripció és del 7 al 21 de març de 2022. Els nens/es que hagin estat escolaritzats a les llars d’infants, el centre us facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç

8020531

Col·legi La Mercè 

http://lamercemartorell.cat/

8061609

Escola Mercè Rodoreda

https://agora.xtec.cat/escolamercerodoredamartorell/

8020498

Escola Els Convents

https://agora.xtec.cat/ceipconvents/

8034278

Escola Vicente Aleixandre

https://agora.xtec.cat/ceip-v-aleixandre/

8020619

Escola José Echegaray

https://escolajoseechegaray.cat/

8020607

Escola Juan Ramon Jiménez

http://www.jrjmartorell.com

8053601

Escola Lola Anglada

https://agora.xtec.cat/esclolaangladamartorell/

 

A Secundària (ESO), el tràmit de preinscripció es farà del 9 al 21 de març de 2022. El centre escolar on l’alumne de sisè està escolaritzat facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç.

 

8020531

Col·legi La Mercè 

http://lamercemartorell.cat/

8020620

Institut Pompeu Fabra

https://agora.xtec.cat/ies-pompeu-fabra-martorell/

8037152

Institut Joan Oró

https://youtu.be/mv2LyO6LWIU

8073077

Institut Maria Canela

https://agora.xtec.cat/insmariacanela/linstitut/normes-dorganitzacio-i-funcionament/

 

En aquest enllaç podeu consultar la oferta inicial de les escoles i instituts de la localitat.

Aquelles persones que puguin tenir algun tipus de dificultat per fer aquest tràmit informàtic poden demanar cita a l’Oficina d’Atenció del Complex Educatiu (c/ Josep Tarradellas, 11) per correu electrònic a l’adreça ome@martorell.cat o per telèfon al 93 775 25 38.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina d’Atenció del Complex Educatiu és de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00h i de 16.30 a 19.00h, i divendres, de 9.30 a 13.00h.

Calendari i terminis de la preisncripció

Llistat de l'oferta inicial de places vacants

 4 de març de 2022

LLista oferta inicial EIP i ESO (PDF) 

Presentació de sol·licituds P3 a sisè de Primària

Del 7 al 21 de març de 2022

Presentació de sol·licituds ESO

Del 9 al 21 de març de 2022

Presentació de documentació

Fins el 23 de març de 2022

Llistes amb el barem provisional

21 d'abril de 2022

Llista barem provisional EIP i ESO publicades al Complex Educatiu.

Reclamacions al barem

Del 22 al 28 d'abril de 2022

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

3 de maig de 2022 

Llista barem definitiu EIP i ESO publicades al Complex Educatiu

Sorteig

9 de maig de 2022 a les 11h. 

Número de desempat per educació infantil, primària i ESO 1.013

Publicació de la llista ordenada definitiva

11 de maig de maig de 2022

 Llistat barem provisional EIP i ESO publicades al Complex Educatiu.

Ampliació de peticions per sol·licituds sense assignació

27 de maig al 1 de juny de 2022. 

Llistat de l'oferta final de places vacants  

09 de juny de 2022

 Llista oferta definitiva EIP i ESO

Publicació de les llistes d'admesos

10 de juny de 2022

 Llista publicació de les llistes d’admesos i la llista d’espera publicada al Complex Educatiu.

Període de matriculació de P3 a ESO

Del 21 al 29 de juny de 2022

 Tràmit a realitzar al centre admès.

 Criteris d'assigació de places

Els centres educatius de Martorell ofereixen una quantitat limitada de places. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.
 
- Criteris específics
 
Per tal d’assegurar la continuïtat entre etapes educatives, es fixa el que s’anomena ”relació d’adscripció” entre centres educatius (arts. 84.7 de la LOE i 47.5 de la LEC). Aquesta relació atorga preferència en l’admissió a la nova etapa d’alumnat provinent de centres adscrits.
 
 
- Criteris prioritaris
 

CRITERI

OBSERVACIONS

PUNTS

Germans o germanes matriculats al centre

Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts.
Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

50

Proximitat geogràfica del domicili habitual 

Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc.

Martorell és un municipi amb una única Zona educativa

30

Proximitat del lloc de treball de mare, pare o tutor/a legal

Quan la família no està empadronada al municipi però l’ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre 

20

La proximitat del geogràfica del domicili habitual no és suma a la proximitat del lloc de treball de la mare, pare o tutor/a legal.

Mare, pare o tutor/a beneficiari de Renda Garantida de la ciutadania

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

15

 - Criteris complementaris

CRITERI

OBSERVACIOS

PUNTS

Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat

Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció

10

Per formar part d’una família nombrosa

Quan l'infant forma part d'una família nombrosa

10

Per formar part d’una família monoparental

Quan l'infant forma part d'una família monoparental

10

Si l’alumne/a és nascut en part múltiple.

Quan l'alumne o alumna sigui bessó o trigemin.

10

La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a

Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar

10

La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Quan la família sigui víctima de violència de gènere o terrorisme

10

 La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert que marca la convocatòria com a data màxima fins al 23 de març.

Normativa i webs de referència

Normativa

  • DECRET 11/2021, [i]de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. (PDF)
  • RESOLUCIÓ EDU/464/2022[ii]de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023. (PDF)


Webs d’interès

[i] https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836750.pdf

[ii] https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8615/1892833.pdf

[iii] https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Enllaços d'Interès

ensenyament h2 logo xtec  marca UOC web