Els convents Echararay JRJimenez Lola Anglada La Mercè Merce Rodoreda  Vicente Aleixandre 2AFRANJA

FES CLIC A SOBRE DEL LOGO DE LA TEVA ESCOLA PER CONSULTAR ELS HORARIS

PER FER LES INSCRIPCIONS CAL ADREÇAR-SE A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES D'ATENCIÓ
                                

AF martorell EDUCA Cultura

  Carta Compormis

 

Els programes que presentem a la Carta Bàsica d’Activitats Extraescolars són una proposta educativa organitzada dins el Pla Educatiu d’Entorn de Martorell i realitzada en horari extraescolar.

Els seus objectius són generar més oportunitats educatives per als infants de Martorell, afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l’ús de la llengua catalana, vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Des del programa Martorell Educa 360 concebem el municipi com un ecosistema educatiu, amb la convicció de que l’educació integral dels infants només es pot dur a terme vinculant l’escola, les famílies, les entitats i la resta de la comunitat. Aquesta actuació educadora conjunta comporta que les diferents parts assumim una sèrie de compromisos amb l’educació dels infants que volem reflectir en aquesta carta.

D’aquesta manera, tant l’equip del Martorell Educa 360, com les entitats culturals i esportives que hi col·laboren; com els pares, mares o tutors legals; i els propis infants, com a part interessada en participar en les activitats extraescolars de l’estratègia Martorell Educa 360, es comprometen a complir la normativa bàsica de funcionament de les activitats en els següents punts:

Per part de les famílies :

 1. Col·laborar amb l’escola i l’equip del Martorell Educa 360 en la seva tasca educativa, ja que la família és la primera responsable de l’educació dels infants, afavorint les complicitats necessàries per al seu desenvolupament integral.

 2. Respectar i reconèixer l’autoritat dels professionals que desenvolupen les activitats als centres educatius i equipaments del municipi.

 3. Respectar la dignitat i les funcions del personal dels centres educatius i equipaments, dels infants i de la resta de famílies, acomplint les normes elementals de convivència.

 4. Vetllar per una assistència regular dels infants dins l’horari establert i en les condicions de salut i higiene adequades per al desenvolupament satisfactori de les activitats extraescolars.

 5. Facilitar a l’organització del Martorell Educa 360 les informacions del fill/a que siguin rellevants i que puguin incidir en el seu procés d’aprenentatge.

 6. Assistir a les reunions, peticions d’entrevista i/o comunicacions que formuli l’organització del Martorell Educa 360.

Per part de l’alumne:

 1. Participar de forma gratuïta en les activitats extraescolars que s’organitzen als centres educatius d’infantil i primària de Martorell, entre els mesos d’octubre i juny del curs 2022 - 2023.

 2. Mostrar en tot moment interès, col·laboració, respecte i bona actitud cap al monitor/a, els companys/es i el material i equipaments utilitzats.

 3. Assistir de manera contínua amb la mateixa regularitat que ho fa en l’horari lectiu escolar.

 4. Aprofitar i a fer un bon ús del recurs de les activitats extraescolars gratuïtes i universals.

Per part de l’equip del Martorell Educa 360 i les entitats col·laboradores:

 1. Tractar els usuaris amb estimació i respecte en la seva integritat i en les seves diferències com a ésser humà amb plens drets.

 2. Afavorir el creixement i desenvolupament integral de totes les capacitats de l’infant.

 3. Informar a la família sobre els programes de la Carta Bàsica d’Activitats Extraescolars, les normes de funcionament i qualsevol incidència que es pugui produir durant la realització de les activitats.

 4. Facilitar a la família tots els mitjans i canals disponibles i necessaris per a poder mantenir-se informats del seguiment de les activitats per part del seu fill/a.

 5. Atendre en un termini raonable les peticions de reunions i/o de comunicació que formuli la família.

 6. Potenciar la participació de les famílies en les activitats extraescolars i en esdeveniments relacionats que es duguin a terme en equipaments municipals.

 7. Avaluar els aprenentatges de l’alumne/a de forma contínua, gràcies a la coordinació entre el centre educatiu, el monitor/a i el/la referent del programa.

 8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el contingut, quan es cregui convenient.

 

L’ incompliment d’aquest compromís educatiu serà motiu de baixa, quedant la plaça a disposició d’un altre alumne.

 

Descarrega't el document

 

 

Foot Educa 360 suport
                      

PROA finançat per