Presentació

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) és un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Martorell, creat per a la gestió dels serveis públics locals de cultura, esports, serveis socials, mitjans de comunicació, joventut, immigració, ensenyament, salut i participació ciutadana. En aquesta nova estructura organitzativa hi presten serveis més de 300 persones.

La seva missió és la de contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions dels ciutadans i ciutadanes de Martorell, especialment en l'àmbit de l'estructura sociocultural, de manera coordinada amb la resta d'àrees i regidories de l'Ajuntament de Martorell.

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) l'integren les àrees de Benestar Social, Cultura, Joventut, Ensenyament, Esports, Participació i Cooperació, Salut, i Infància Adolescència i Família.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Els Serveis Socials Bàsics són el punt d'accés més proper del sistema català de Serveis Socials on es promouen mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb les persones, famílies i grups socials, especialment els que es troben en una situació de més vulnerabilitat. El servei està dotat d'un equip multi disciplinar orientat a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

PROGRAMES

SERVEIS

 • Servei d'Atenció Social Bàsica: Atenció a les persones que es troben en un situació de manca o dèficit de recursos materials, personals i relacionals, i atenció a les situacions on l´infant veu limitat o perjudicat els seus drets fonamentals.
 • Servei d'Atenció a la Dependència (SAD): Atenció a les persones que es troben en un situació de manca d´autonomia física, mental, intel•lectual o sensorial , derivades de l´edat, la malaltia mental o discapacitat i que necessitin ajut d´altres per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.
 • Servei de Centre Obert: Atenció en grup i individual a infants adolescents i les seves famílies que es troben en una situació de risc social.
 • Servei d'Acollida, Diversitat i Plans Comunitaris: Atenció a persones nouvingudes al municipi que necessitin una acollida i coneixement del seu entorn, i atenció a grups i/o col·lectius d´especial vulnerabilitat.
 • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD): Atenció a dones i la seves famílies, que es troben en una situació víctimes de violència de gènere

CENTRES OCUPACIONALS

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

Els Serveis Socials Especialitzats estan adreçat a atendre aquelles persones que per les seves característiques necessiten una atenció i recursos més específics que la prestada pels Serveis Bàsics.

Centre Ocupacional Can Serra

 • Servei de Teràpia Ocupacional (STO): Atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física majors de 16 anys, i que han acabat el corresponent període de formació, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65%, segons valoració feta per l'equip de l'EVO de referència i que, temporalment o definitiva, no tenen capacitat de producció.
 • Servei Ocupacional d'Inserció (SOI): Atenció a persones amb discapacitat majors de 16 anys que han acabat el període de formació escolar, tenen capacitat productiva adequada per integrar-se en un centre especial de treball, però, no es troben integrats laboralment en aquest tipus d'empresa; i, també, les persones amb discapacitat que estan pendents d'integrar-se en un Servei de Teràpia Ocupacional.

Responsable: Salomé Moliner

Contacte

Telèfon: 937 740 495

Adreça: Camí de Can Serra s/n

Correu electrònic: smoliner@martorell.cat

Centre Especial de Treball Can Cases

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CAN CASES

El Centre Especial de Treball Can Cases actualment ocupa laboralment a 22 persones amb discapacitat que per raó de la naturalesa o de les conseqüències de la seva discapacitat no poden, provisionalment o definitivament, exercir una activitat laboral en un mercat ordinari. L'objectiu del centre especial de treball és desenvolupar un treball productiu, participar regularment en les operacions de mercat i tenir com a finalitat la d´ assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

El Centre Especial de Treball consta d'una USAP (Unitat de Suport a l'Activitat Professional) on es fomenta amb els treballadors amb discapacitat la seva rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Pretén ser un mitjà d´ integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Contacte

Persona de contacte: Xavier Tort

Telèfon: 937 753 945

Adreça: Avinguda Joaquim de Barnala i de Bassols, 2-4 Nau 10

Correu electrònic: cetcancases@martorell.cat

GENT GRAN

SER GRAN A MARTORELL

 

OMS Martorell i Bon Veïnatge Bona Pràctica amigable amb la gent gran

 

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, es considera gent gran el col·lectiu de persones de més de 60 anys. La mateixa font confirma que, per primera vegada en la història, la major part de la població mundial té una esperança de vida igual o superior als 60 anys.Més de 55 Fem dansa a Martorell 2017

Martorell presenta una suau tendència a l’envelliment i al sobreenvelliment demogràfic que no preveu canvis importants a curt termini. L’any 2016, la gent gran representava el 15,9 % de la població total, quan el 2001 era el 13,7 %. La majoria de les persones grans de Martorell són relativament joves. La proporció de persones de 80 any i més no arriba al 5 % de la població total.

Les actuacions a Martorell en aquesta àrea es troben desenvolupades en el Pla d’Actuació Municipal per a la Gent Gran 2017-2019. La seva finalitat principal és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans que viuen a Martorell, mitjançant el desplegament d’una estratègia local de promoció de l’envelliment actiu.

Espais Lúdics i Esportius per a la Gent Gran

Aquest pla d’acció municipal implica el desplegament de 92 actuacions liderades per l’Àrea de Gent Gran, juntament amb 8 àrees municipals més. Les altres àrees municipals responsables són Comerç, Comunicació, Ensenyament, Habitatge, Salut, Serveis Socials, Serveis Socials Bàsics, i Territori i Sostenibilitat. A més, la responsabilitat pública exigeix el seguiment apropiat i l’avaluació pertinent de les diferents actuacions municipals.

Des de fa més de quinze anys l’envelliment actiu ha estat el marc polític adoptat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i molts dels ajuntaments del nostre país per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans i l’adaptació de la nostra societat als reptes de l’envelliment demogràfic. Els pilars de les polítiques de promoció de l’envelliment actiu són la promoció de la salut, la participació social i la seguretat de les persones mentre envelleixen. 

ELS Esplais  MUNICIPALS PER A LA GENT GRAN

D’acord amb el Reglament dels Esplais de la gent gran dependents de l’Ajuntament de Martorell, aquests són centres públics municipals destinats a persones jubilades o pensionistes que hagin complert 55 anys, residents i empadronats a Martorell.

Els esplais són espais i instal·lacions destinades a facilitar la trobada recreativa, formativa, social i cultural que proporcioni als pensionistes o jubilats un àmbit de comunicació i desenvolupament plenament participatiu.

Avinguda Fèlix Duran i Canyameres, 5
08760 MARTORELL
Telèfon: 937 753 256
 
 
 
C/ del Mur, 2 (Entrada també pel c/ Torrent de Rosanes, 1)
08760 MARTORELL
Telèfon: 937 755 604

 

 

La proposta, organització i realització d’activitats en els espais pot ser iniciada:

1) Per mitjà de la Junta Directiva de l'Associació de cada esplai, de la qual cal ser soci per participar-hi.

2) Mitjançant iniciativa de l’ens gestor per a activitats d’interès general, sense que sigui necessari tenir la condició de soci.

UNITAT PER A LA GENT GRAN ACTIVA

La Unitat es va crear l’any 2015 amb l’objectiu d’afavorir, fomentar, potenciar i diversificar les activitats per a les persones més grans de 60 anys en totes les àrees i amb les diferents generacions d'edat, allà on es pugui fer realitat, d'acord amb els principis de l'envelliment actiu.

Actualment desenvolupa a Martorell les actuacions definides en el Pla per a la gent gran.

La seva intervenció pot ser:

 • Individual, mitjançant entrevistes concertades prèviament.
 • De grup, amb la creació, desenvolupament i promoció de grups de persones amb interessos comuns.
 • Comunitària, traslladant les intervencions a la comunitat mitjançant la taula de la gent gran, de la qual porta la Secretaria Tècnica.
 • Promociona el treball comunitari amb objectius intergeneracionals, de gènere, i transversalment amb les altres àrees del municipi, així com la resta de centres i serveis per a la gent gran.

 

Unitat per a la gent gran activa

08760 MARTORELL
Telèfon 1: 937 742 077
Telèfon 2: 937 753 256
Avinguda Fèlix Duran i Canyameres 5, planta 1aUnitat per a la Gent Gran Activa de Martorell

RESPONSABLE

Alfred Rivera
Treballador Social col. núm. 2206
Correu electrònic: arivera@martorell.cat

 

 

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

Plaça de la Vila 27
Telèfon: 937 750 050

patronatserveispersones@martorell.cat

Regidora:

Cristina Dalmau Cerdà

Director:

Valentí Santos i Gallego

Ajudi'ns a millorar

Patronat

negrelogo diba mancomunitat     logoconsellbaixlloblogo Generalitat