CONSELL D’INFANTS

Promoure la participació social dels infants és una de les línies estratègiques de la nova Llei per a Infants i Adolescents i també del PLIAM (Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell). En aquest sentit, el PLIAM recull com una acció prioritària la creació del Consell d’Infants.

Actualment s’està acabant de treballar la metodologia del futur Consell d’Infants amb la comunitat educativa amb l’objectiu de crear aquest espai de participació dels infants el proper curs 2015-2016. Formarà part del Consell d’Infants un alumne de cada classe de 4t i de 5è de primària de cadascuna de les escoles de Martorell i es treballarà en tres fases:

  • Una primera fase de diagnosi del tema que el Consell Escolar Municipal proposi treballar durant el curs i en la qual participaran tots els alumnes de 4t i de 5è de Martorell, ja que es treballarà a l’aula.
  • Una segona fase de treball de les propostes amb els alumnes que hagin estat escollits representants al Consell d’Infants per cada classe i que es desenvoluparà amb aquest grup fora de l’horari escolar.
  • Una tercera fase de presentació del treball en un acte públic, en què els representants del Consell exposaran les seves propostes i l’equip de govern els donarà resposta.

El Consell també neix d’experiències prèvies de participació del departament, com són:

  • Les visites escolars dels alumnes de 3r de Primària a l’Ajuntament
  • Els Debats Familiars, unes unitats didàctiques per promoure la participació dels infants i de les seves famílies dels nous barris de Martorell que es va desenvolupar amb alumnes de 5è i 6è de l’escola Lola Anglada.
  • Dinàmiques participatives amb els alumnes de 4t de Primària per al projecte d’ampliació de la Xarxa d’Infància fins als 12 anys.

El consell d'infants és un òrgan de participació regulat per una metodologia pròpia que es va treballar amb els centres educatius de Martorell i que busca promoure la participació dels menors en les decisions que afecten directament el nostre territori. Com que no és un òrgan de creació obligatòria, no hi ha cap norma o procediment que en reguli el seu funcionament, així que es va decidir no fer actes de les trobades i treballar amb una metodologia que, realment, fomenti la participació i no imposi mecanismes que donin rigidesa al seu desenvolupament.